Never say goodbye

Big Daddy March 25, 2014

       เพลงนี้พูดถึงเรื่องความรัก บางทีเราก็ลืม บางครั้งก็เหมือนกับว่าจะไม่มีแล้ว แต่จริงๆแล้วความรู้สึกเหล่านี้มันหมุนเวียนอยู่กับเราทุกช่วงเวลาของชีวิต เพียงแต่ใครจะสังเกตเห็นหรือเปล่า

Never say goodbye , big Daddy