Happy new year

เยื้อง Gentleman January 21, 2015

     เพลง Happy new year เป็นเพลงนำเสนออีกหนึ่งมุมมองของความต่าง เทศกาลแห่งความสุขไม่ได้เป็นความสุขสำหรับทุกคน ในอีกหนึ่งมุมบนโลกใบนี้ยังมีคนที่อาจจะมีความเศร้าปะปนหรือเจือจางอยู่ท่ามกลางความสุขที่รายล้อมอยู่ก็ได้ 

Happy new year , เยื้อง Gentleman