ขงจื๊อไม่ได้กล่าวไว้

DUCKY STRANGER August 05, 2016

DUCKY STRANGER, ขงจื๊อไม่ได้กล่าวไว้