กำหนด[รู้แล้วปล่อยวาง]

KiT May 10, 2011

         เป็นบทเพลงที่เกิดจากการไปปฏิบัติธรรม แล้วอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกๆคน จึงอยากทำบทเพลงเพื่อปลอบใจในเวลาที่ผิดหวังขึ้นมาบางโดยอิงคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้าเพื่อให้มีสติ ทบทวน พิจารณาหาต้นสายปลายเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริง และมีวิถีทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหา โดยใช้สติตามรู้ ปัญญาตามคิด สมาธิตั้งมั่น ค้นคว้าให้รู้จริงๆ ให้เห็นจริงๆ เพื่อระงับเหตุแห่งทุกข์นั้น จิตใจก็จะปล่อยวาง ทุกข์นั้นก็ดับลงได้

กำหนด[รู้แล้วปล่อยวาง], รู้แล้วปล่อยวาง , Kit , หวงก้าง , KiT